เปิดบัญชีสำหรับสำหรับลูกค้านิติบุคคล
  เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
   
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับ
หนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท
สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 
รุ่นเก่า ถ่ายเฉพาะส่วนที่มีชื่อตนอยู่
รุ่นใหม่ ถ่ายสำเนาหน้าแรกของทะเบียนบ้านและหน้าที่มีชื่อตนอยู่
งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
    เอกสารทุกอย่างลูกค้าต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกจริงให้เหมือนกับตัวอย่างลายเซ็น
ที่ให้ทางบริษัทไว้
  กรณีมอบอำนาจ
   
หนังสือมอบอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท/ผู้รับมอบ 1 ท่าน
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

   
ฝ่ายสถาบันในประเทศ โทรศัพท์: 0 2949 1060, 0 2515 2010 โทรสาร: 0 2949 1058
ฝ่ายสถาบันต่างประเทศ โทรศัพท์: 0 2949 1039, 0 2949 1045 โทรสาร: 0 2949 1044
  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: SCBS Trade Zone

 
SCBS Call Center