ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง การป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้า

หน้าหลัก  >  ข้อควรระวัง

การป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้า
บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติเลือกใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าอันอาจจะเกิดจากการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ เห็นว่าการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงขอสรุปแนวทางปฏิบัติตามข้อแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งขอแจ้งบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภายในบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อได้ดังนี้

 1. เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ หลังจากที่ได้เปิดบัญชีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ในวันทำการถัดไป บริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งยืนยันการเปิดบัญชีให้กับลูกค้าทุกประเภท โดยจะจัดส่งจากฝ่ายปฏิบัติการข้อมูลลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอ้างอิงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้กับบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่ยินยอมให้ผู้ดูแลบัญชีเป็นผู้จัดส่งให้ลูกค้าด้วยตนเอง สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบ Internet หากได้รับอนุมัติเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะต้องกำหนด Password และ PIN ด้วยตนเอง เพื่อใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบและซื้อขายหลักทรัพย์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าที่ www.scbsonline.com หมวดหัวข้อ Help
 2. เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีและมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ดังนี้
      2.1)  ใบยืนยันการซื้อ/ขายหลักทรัพย์/สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญจ่าย/ใบกำกับภาษี เมื่อมีการซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ลูกค้าจะได้รับใบยืนยันการซื้อ/ขายหลักทรัพย์/สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญจ่าย/ใบกำกับภาษี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งให้หลังวันที่มีรายการซื้อขาย 1 วัน
      2.2)  รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีในเดือนที่ลูกค้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์จะได้รับรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี ณ วันสิ้นเดือน ถึงแม้ ณ วันสิ้นเดือนลูกค้าจะไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือก็ตามและสำหรับงวดสิ้นปีจะจัดส่งรายงานให้กับลูกค้าทุกราย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งให้ลูกค้าภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป
      2.3)  รายงานยอดเงินคงเหลือ/ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่ายกรณีลูกค้าที่ฝากเงินในระบบ Cash Balance เพื่อใช้ชำระหรือรับเงินสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดหรือบัญชี Credit Balance ถ้าในเดือนใดมีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากถึงแม้ ณ วันสิ้นเดือนจะมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีหรือไม่ก็ตาม ลูกค้าจะได้รับรายงานยอดเงินคงเหลือ/ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่าย ณ วันสิ้นเดือน และสำหรับงวดสิ้นปีจะจัดส่งรายงานให้กับลูกค้าทุกราย(กรณีไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีจะแจ้งไว้ในรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ) โดยบริษัทฯ จะจัดส่งให้ลูกค้าภายในวันทำการที่  5  ของเดือนถัดไปถ้าหากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวตามช่วงเวลาข้างต้นหรือข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงของลูกค้าสามารถแจ้งฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โทร 0-2949-1209 ทันที (โปรดอย่าแจ้งผู้ดูแลบัญชีที่ดูแลบัญชีของท่านโดยตรงเด็ดขาด)
 3. เมื่อลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือฝากเงินหลักประกันให้กับบริษัทฯ ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ หากลูกค้าไม่ได้นำส่ง Pay In แบบ Bill Payment ให้ฝ่ายชำระราคาฯ ของบริษัทฯ ด้วยตนเอง ขอให้ลูกค้า Fax ใบ Pay In แบบ Bill Payment ให้กับฝ่ายชำระราคาฯ หมายเลข 0-2949-1207 หรือ email scbs.settlement@scb.co.th โดยระบุชื่อสกุลและเลขที่อ้างอิงของลูกค้าตามที่บริษัทกำหนดอย่างชัดเจนในใบ Pay In แบบ Bill Payment ที่มีรายการแสดงการรับฝากเงินของธนาคาร เพื่อป้องกันการนำสำเนาใบ Pay In แบบ Bill Payment ของลูกค้าเจ้าของเงินไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือฝากเงินหลักประกันของลูกค้ารายอื่น (โปรดอย่าจัดส่งหรือ Fax ให้ผู้ดูแลบัญชี)
 4. กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์เป็นเช็ค ขอให้สั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม (A/C Payee Only) ในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด” เท่านั้น
 5. การลงนามในแบบคำขอเบิกหลักทรัพย์เพื่อโอนหลักทรัพย์ เมื่อลูกค้าลงนามเรียบร้อยแล้วให้ระบุชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์ด้วยตนเองทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการนำหลักทรัพย์ของลูกค้าไปโอนให้กับบุคคลอื่น (เงื่อนไขการ ถอน/โอนหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท/หน่วยงานทางการ กำหนด)
 6. กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะนำใบหุ้นของผู้อื่นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เพื่อฝากเข้าบัญชีของลูกค้า ขอให้แจ้งเจ้าของใบหุ้นให้ระบุข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการให้นำใบหุ้นชื่อ (ชื่อหุ้น) จำนวนฝากเข้าบัญชีและเลขที่ของลูกค้าผ่าน บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองของเจ้าของใบหุ้น (โปรดอย่าส่งใบหุ้นผ่านผู้ดูแลบัญชีและอย่าให้ผู้ดูแลบัญชีเป็นผู้ระบุความต้องการในการนำฝากใบหุ้นแทน) (เงื่อนไขการ ฝากใบหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท/หน่วยงานทางการ กำหนด)
 7. การจองซื้อหุ้น ลูกค้าจะต้องจองซื้อโดยการใช้แบบฟอร์มสำหรับการจองซื้อหุ้นนั้นๆ และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของหุ้นนั้นๆ
 8. กรณีที่ลูกค้าต้องการจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือจองซื้อหุ้นเพื่อลูกค้ารายอื่นโดยจ่ายเช็คของลูกค้าหรือการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความยินยอมหรือแสดงความประสงค์ว่าจะตัดชำระหนี้ให้แก่ใครอย่างชัดเจนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรอง ของลูกค้าผู้จ่ายชำระ
 9. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ผู้ดูแลบัญชีหรือพนักงานของบริษัทฯ รับเงินสดจากลูกค้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าขอให้ลูกค้าโปรดนำเงินสดเข้าบัญชีของบริษัทฯ ด้วยตนเองและจัดส่งสำเนาใบ Pay In แบบ Bill Payment เป็น Fax มายังฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หมายเลข 0-2949-1207
 10. กรณีที่ลูกค้าต้องการขอสำเนาเปิดบัญชี, สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์, สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือติดต่อ Call Center 0-2949-1999