ผลิตภัณฑ์ และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  Structure Note

Structure Note SCBS

หู้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น (Short Term Structured Note, SSN)

หู้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น (SSN) เป็นตราสารทางการเงินที่ประกอบกันขึ้นระหว่างหุ้นกู้และตราสารอนุพันธ์ และเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วันที่มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่น ราคาหุ้นหรือดัชนีหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS ออกจำหน่ายให้กับความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้น (Enhanced yield) โดยที่ผลตอบแทนจากการลงทุนใน SSN จะเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น ตัวแปรอ้างอิง ระดับราคาคุ้มครองเงินต้น และตัวแปรอื่นๆ ซึ่งต้องพิจารณาตามแต่ละประเภทของ SSN

ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่ SCBS เสนอขาย

 1. Equity Link Note (Link ไปหน้า ELN): หู้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่ได้รับการไถ่ถอนเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงหรือเงินสดแล้วแต่กรณี
 2. Principal Protective Note (Link ไปหน้า PPN): หู้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่ได้รับการไถ่ถอนเป็นเงินสด โดยมีการคุ้มครองเงินต้นตามระดับที่นักลงทุนเป็นผู้กำหนด
 3. Knock-In Knock-Out (KIKO) Fixed Coupon Equity Linked Note : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่มีการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้น หรือ ราคาหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าปกติเป็นรอบ ๆ ตลอดช่วงอายุตราสาร โดยอาจได้รับไถ่ถอนเป็นเงินต้นในวันครบกาหนด หรือ ไถ่ถอนเป็นเงินต้นเร็วกว่าวันครบกาหนด (เกิดเหตุการณ์ Knock Out) หรือ อาจได้รับการไถ่ถอนเป็นหุ้น (เกิดเหตุการณ์ Knock In และราคาหุ้นต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ)
 4. เพื่อทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชื่อว่า Knock In Knock Out Equity Linked Note หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KIKO มากขึ้น ท่านสามารถดู VDO อธิบายแบบกระชับ ชัดเจน พร้อมตัวอย่างการลงทุน ด้านล่างนี้

  - KIKO คืออะไร?
  - เหมาะกับใคร? แล้วลงทุนแบบไหน?
  - ความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด?

   
  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูง และมีความซับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และควรศึกษาข้อมูลพร้อมทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดศึกษารายละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

   

 5. Autocallable Fixed Coupon Equity Linked Note : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่มีการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้น หรือ ราคาหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าปกติเป็นรอบ ๆ ตลอดช่วงอายุตราสาร โดยอาจได้รับไถ่ถอนเป็นเงินต้นในวันครบกาหนด หรือ ไถ่ถอนเป็นเงินต้นเร็วกว่าวันครบกาหนด (เกิดเหตุการณ์ Knock Out) หรือ อาจได้รับการไถ่ถอนเป็นหุ้น (เกิดเหตุการณ์ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ)

SSN SCBS ซื้อขายอย่างไร

SCBS ออกจำหน่ายหู้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น (SSN) ให้แก่นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth, HNW) และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งนักลงทุนสามารถแจ้งขอรับ Indicative Pricing และส่งคำสั่งซื้อหู้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น (Structured Note) ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ และเมื่อรายการซื้อขายถูกบันทึกผ่านระบบการซื้อขายของแล้ว ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผลการซื้อขายให้ลูกค้าทราบทันที

ทำไมต้อง SSN SCBS

ü มีความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มของธนาคารไทยพาณิชย์

ü มีความมั่นคงสูง ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA จาก Fitch Ratings (ประเทศไทย)

ü มีความยืดหยุ่นสูงโดยสามารถเลือกลงทุนในหุ้น SET 50

ü ให้บริการด้านการลงทุนครบครัน (One-stop-investment)

ü พร้อมสรรพด้วยข้อมูลประกอบตัดสินใจลงทุน ทั้งจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จากสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

ความเสี่ยง: การลงทุนในหู้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นมีความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความผันผวนของปัจจัยอ้างอิง (Market Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงด้านภาษี (Taxation Risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) นอกจากนี้ การลงทุนในหู้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นมีความเสี่ยงต่อการถูกคู่ค้าผิดนัดธุรกรรม (Counterparty Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงต่อการถูกค้างชําระ (Default Risk) ของผู้ออก ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสภาวะตลาดโดยรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน หากนักลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของ SCBS

สอบถามข้อมูลได้ที่ SCBS Call Center
โทรศัพท์: 0 2949 1999
โทรสาร: 0 2949 1114
E-mail: scbs.customerservice@scb.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
ü หนังสือชี้ชวน 
ü Fact sheet 

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Normal Equity Link Note (NELN) ที่มีการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์

รายละเอียด NELN SCBS

ü เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นชนิดไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Note) ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน ให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นกู้หรือดอกเบี้ยเงินฝากโดยทั่วไปถึง 5 – 10 เปอร์เซ็นต์

ü มูลค่ารวมขั้นต่ำที่ออกจำหน่ายเท่ากับ 3.5 ล้านบาท

ü กรณีราคาหุ้นอ้างอิงสูงกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจานวนเท่ากับมูลค่ารวม

ü กรณีราคาหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิแต่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาคุ้มครองเงินต้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นอ้างอิงและเงินสด (กรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายคืนเป็นเงินสด)

ü กรณีราคาหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าราคาคุ้มครองเงินต้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นอ้างอิงและเงินสด (เงินสดคำนวณมาจากเศษหุ้น และส่วนต่างของราคาหุ้นอ้างอิงที่ต่ำกว่าราคาคุ้มครองเงินต้นคูณด้วยหุ้นเพื่อการส่งมอบทั้งหมด)

ควรลงทุน NELN SCBS เมื่อ

ü ราคาหุ้นอ้างอิง Sideway

ü ความผันผวนลดลง

ü อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

ประโยชน์ของ NELN SCBS

ü ให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงิน

ü ซื้อหุ้นอ้างอิงได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน

ü คุ้มครองเงินต้นบางส่วน (ตามเกณฑ์ของทางการ นักลงทุนจะได้รับการไถ่ถอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินลงทุน)

ü สามารถเลือกหุ้นอ้างอิงใน SET50 Index ได้ยกเว้นหุ้น SCB

ความเสี่ยง: การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Normal Equity Link Note ที่มีการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์มีความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความผันผวนของปัจจัยอ้างอิง ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านภาษี และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Normal Equity Link Note ที่มีการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์มีความเสี่ยงต่อการถูกคู่ค้าผิดนัดธุรกรรม เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงต่อการถูกค้างชําระของผู้ออก ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสภาวะตลาดโดยรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน หากนักลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของ SCBS

สอบถามข้อมูลได้ที่ SCBS Call Center
โทรศัพท์: 0 2949 1999
โทรสาร: 0 2949 1114
E-mail: scbs.customerservice@scb.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
ü สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact sheet)  

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bull Principal Protected Note (Bull PPN) ที่มีการส่งมอบเป็นเงินสด

รายละเอียด Bull PPN SCBS

ü หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นประเภทคุ้มครองเงินต้น เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย แต่ต้องการมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนในหุ้นกู้โดยทั่วไป

ü อัตราดอกเบี้ยที่นักลงทุนได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดย SCBS จะจ่ายดอกเบี้ยให้โดยแบ่งจากผลกำไรที่ได้จากการถือหุ้นอ้างอิง ซึ่งอัตราการแบ่งผลกำไรนี้จะเรียกว่าอัตราผลตอบแทนร่วมหรือ Participation Rate (PR) โดย SCBS เป็นผู้กำหนด

ü มูลค่ารวมขั้นต่ำที่ออกจำหน่ายเท่ากับ 5 ล้านบาท

ü กรณีราคาหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนเท่ากับมูลค่ารวมคูณด้วยอัตราคุ้มครองเงินต้น

ü กรณีราคาหุ้นอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิแต่ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาสูงสุดที่ได้รับผลตอบแทนร่วม (ถ้ามี) นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสด (มูลค่ารวมคูณด้วยอัตราคุ้มครองเงินต้น บวกด้วย ส่วนที่รับจากอัตราผลตอบแทนร่วมที่คำนวณจากราคาหุ้นอ้างอิง)

ü กรณีราคาหุ้นอ้างอิงสูงกว่าราคาสูงสุดที่ได้รับผลตอบแทนร่วม (ถ้ามี) นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสด (มูลค่ารวมคูณด้วยอัตราคุ้มครองเงินต้น บวกด้วย ส่วนที่รับจากอัตราผลตอบแทนร่วมที่คำนวณจากราคาสูงสุดที่ได้รับผลตอบแทนร่วม)

ควรลงทุน Bull PPN SCBS เมื่อ

ü ราคาหุ้นอ้างอิงมีแนวโน้มสูงขึ้น

ü ความผันผวนเพิ่มขึ้น

ü อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

ประโยชน์ของ Bull PPN SCBS

ü ให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงิน

ü คุ้มครองเงินต้น (นักลงทุนเป็นผู้เลือก Percentage of Principal Protection)

ü มีส่วนร่วมในผลกำไรของราคาหุ้นอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนร่วมหรือ Participation Rate

ü สามารถเลือกหุ้นอ้างอิงใน SET50 Index ได้ยกเว้นหุ้น SCB

ความเสี่ยง: การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Normal Equity Link Note ที่มีการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์มีความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความผันผวนของปัจจัยอ้างอิง ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านภาษี และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Normal Equity Link Note ที่มีการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์มีความเสี่ยงต่อการถูกคู่ค้าผิดนัดธุรกรรม เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงต่อการถูกค้างชําระของผู้ออก ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสภาวะตลาดโดยรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน หากนักลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของ SCBS

สอบถามข้อมูลได้ที่ SCBS Call Center
โทรศัพท์: 0 2949 1999
โทรสาร: 0 2949 1114
E-mail: scbs.customerservice@scb.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
ü  สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact sheet)