ผลิตภัณฑ์ และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  Stock Borrowing and Lending

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

          SBL เป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนแม้ในภาวะตลาดผันผวนหรือตลาดขาลง โดยนักลงทุนที่คาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลง แต่ไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ต สามารถยืมหุ้นจาก SCBS ผ่านบริการ SBL เพื่อนำหุ้นที่ยืมนั้นไปขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ และรอซื้อหุ้นคืนเมื่อระดับราคาหุ้นลดลงตามที่ผู้ยืมคาดการณ์ เพื่อนำหุ้นส่งมอบคืนให้แก่บริษัทฯ โดย “ผู้ยืม” จะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาที่ขายชอร์ตกับราคาที่ซื้อคืน

          ในขณะเดียวกัน นักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ในครอบครองสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้ โดยการให้บริษัทฯ ยืมหุ้นที่มีอยู่นั้น “ผู้ให้ยืม” จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเป็นค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์ และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากการถือครองหุ้นนั้นอยู่ เช่น เงินปันผล ซื้อหุ้นเพิ่มทุน และอื่นๆ

          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้กับทั้งผู้ยืมและผู้ให้ยืม โดยหลักทรัพย์ที่สามารถยืมและให้ยืมได้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ETF และหลักทรัพย์อ้างอิงของกองทุนรวม ETF และอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ยืมหรือขอยืมเพื่อการขายชอร์ตเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ติดต่อผู้แนะนำการลงทุน หรือ SCBS Call Center 02 949 1999

จุดเด่นของบริการ SBL

ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower)​ ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender)​

 • เพิ่มทางเลือกในการทำกำไร หรือป้องกันความเสี่ยงในภาวะตลาดขาลง
 • สามารถคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาเมื่อใดก็ได้ 
 • ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์คำนวณตามจริงเป็นรายวัน 

 • สามารถเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ยังคงสิทธิ์การรับเงินปันผล ซื้อหุ้นเพิ่มทุน และอื่นๆ
 • สามารถสั่งขายหุ้นที่ให้ยืม หรือสามารถเรียกคืนเมื่อใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 

ขั้นตอนการทำธุรกรรม SBL

  การยืมหลักทรัพย์ (Borrowing)​ การให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending)​
เริ่มต้น 1. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash & Cash Balance) หรือบัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance)  
2. ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับ SCBS
1. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash & Cash Balance) 
2.  ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับ SCBS
3. กรอกรายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะให้ยืมในหนังสือแสดงความประสงค์ในการให้ยืมหลักทรัพย์ 
ยืม 3. วางหลักประกันการยืมหลักทรัพย์เป็นเงินสด ขั้นต่ำ 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
4. ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อทำการยืมหลักทรัพย์ และขายชอร์ต
5. ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์
4. ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
คืน 6. ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อซื้อและคืนหลักทรัพย์ที่ยืม
7. รับหลักประกันการยืมหลักทรัพย์คืนเข้าพอร์ท
8. ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการคืนหลักทรัพย์ที่ยืม
5. ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ 5% ต่อปี ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม (ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน) โดยหักจากหลักประกันทุกสิ้นเดือนหรือเมื่อคืนหลักทรัพย์  ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 3% ต่อปี ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยโอนเข้าบัญชีเงินสด (Cash Balance) ทุกสิ้นเดือน


เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระยะเวลาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็นแบบไม่กำหนดเวลา (At Call)  โดยผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมสามารถคืนหรือเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หลักทรัพย์ที่จะให้ยืมได้ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ชำระราคาแล้ว และปลอดภาระผูกพัน 
 • ผู้ยืมหลักทรัพย์ต้องวางหลักประกันเริ่มต้นเป็นเงินสด ขั้นต่ำ 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม และต้องขายชอร์ตภายในวันเพื่อนำเงินค่าขายมารวมกับหลักประกันเริ่มต้นเป็น 150% ตามเกณฑ์กลต. 
 • บริษัทจะทำการคำนวณมูลค่าหลักประกันเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ตามราคาปิดทุกสิ้นวัน และผู้ยืมต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กลต.และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เมื่อหลักทรัพย์ถูกให้ยืม บริษัทจะวางหลักประกันให้ผู้ให้ยืมโดยแยกออกจากหลักประกันอื่น โดยผู้ยืมไม่สามารถถอนหรือได้รับดอกเบี้ยบนหลักประกัน
 • ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จะคำนวณเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาปิดในแต่ละวัน โดยนับตั้งแต่วันที่ยืมหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงวันที่ส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ให้ยืม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ติดต่อผู้แนะนำการลงทุน หรือ SCBS Call Center 02 949 1999