ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  OTC Derivatives SCBS

OTC Derivatives SCBS

OTC Derivatives

OTC Derivatives เป็นตราสารทางการเงินที่รวมสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้นและอัตราดอกเบี้ย เข้ากับตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก OTC Derivatives เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนได้ในทุกๆสภาวะตลาดได้อย่างเต็มที่ และช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตการลงทุนให้สูงขึ้นภายใต้ระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ โดย บล. ไทยพาณิชย์ เสนอขาย OTC Derivatives ให้ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของนักลงทุนได้หลากหลาย เช่น ต้องการผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected return) ต้องการกระแสเงินสดรับ (cash flows) รวมถึงข้อจำกัดในการลงทุนต่างๆ ของนักลงทุน เช่น ระดับความเสี่ยง เป็นต้น

ลักษณะ OTC Derivatives ของ SCBS

ü สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อสภาวะตลาด (Market opportunities) หรือมุมมองในการลงทุน (Investment themes)

ü เสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เช่น เพื่อเพิ่มผลตอบแทน (Yield products) เพื่อเก็งกำไร (Directional products) และเพื่อบริหารความเสี่ยง (Hedging products)

ü ออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของกับนักลงทุนแต่ละราย (A tailor-made solution)

ü เสนอขายแก่นักลงทุนประเภท High net worth และนักลงทุนสถาบัน

ทำไมต้อง OTC Derivatives SCBS

ü มีความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มของธนาคารไทยพาณิชย์

ü มีความมั่นคงสูง ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA จาก Fitch Ratings (ประเทศไทย)

ü ให้บริการด้านการลงทุนครบครัน (One-stop-investment)

ü พร้อมสรรพด้วยข้อมูลประกอบตัดสินใจลงทุน ทั้งจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จากสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

ความเสี่ยง: การลงทุนใน OTC Derivatives มีความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความผันผวนของปัจจัยอ้างอิง (Market Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงด้านภาษี (Taxation Risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) นอกจากนี้ การลงทุนใน OTC Derivatives มีความเสี่ยงต่อการถูกคู่ค้าผิดนัดธุรกรรม (Counterparty Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงต่อการถูกค้างชําระ (Default Risk) ของผู้ออก ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสภาวะตลาดโดยรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน หากนักลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของ SCBS

สอบถามข้อมูลได้ที่ SCBS Call Center
โทรศัพท์: 0 2949 1999
โทรสาร: 0 2949 1114
E-mail: scbs.customerservice@scb.co.th