ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์

สินค้าใน TFEX

Equity

SET 50 Index Futures

SET 50 Index options

Sector Index Futures

Single Stock Futures

 

 

Precious Metal

10 Baht Gold Futures
50 Baht Gold Futures


Currency

USD Futures

Interest Rate

3M BI BOR Futures
5Y GOV BondFutures

Deferred Precious Metal

Gold-D

สอบถามข้อมูลได้ที่

SCBS Call Center

โทรศัพท์: 0 2949 1999

โทรสาร: 0 2949 1114

E-mail: scbs.customerservice@scb.co.th

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้า TFEX

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนา) 3 ชุด
2. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้ตัดบัญชี ATS (รับรองสําเนา) 1 ชุด
3. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย้ที่ต้องการให้ทํา SIPS (รับรองสําเนา) 1 ชุด
4. สําเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลังเฉลี่ย 3 เดือน ตามวงเงินที่ต้องการทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือล่าสุดต้องไม่ต่ํากว่า 300,000 บาท (รับรองสําเนา) 1 ชุด
5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (ส่งมาเป็นเงินสดหรืออากรแสตมป์ก็ได้)

*สําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานบริการซื้อขายผ่านอินเตอรเน็ต
ลูกค้าปัจจุบัน ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ SCBS แล้ว ท่านสามารถใช้ Username เดิมกับบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ได้
ลูกค้าใหม่ ที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ SCBS แล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนสมัคร Username ได้ที่เว็บไซต์www.scbsonline.com คลิกที่เมนู "ขอเปิดใช้บริการออนไลน์"

เอกสารชุดเปิดบัญชีส่งกลับมาที่ :
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จํากัด (ฝ่ายธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์)
เลขที่ 19 ชั้น 20 East Tower ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900
*** หมายเหตุ : เอกสารการเปิดบัญชีทุกฉบับที่ Download จากเว็บไซต์ต้องเซ็นชื่อตามที่ระบุ ไว้ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม เพื่อรับรองเอกสารทุกฉบับดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดบัญชี : คลิกที่นี่

การวางเงินหลักประกัน

รายละเอียดการวางหลักประกัน

1. หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin หรือ IM) คือจำนวนเงินขั้นต้นที่นักลงทุนต้องวางไว้กับโบรกเกอร์ก่อนที่จะทำการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส
2. หลักประกันขั้นต่ำ (Maintenance Margin หรือ MM) คือระดับเงินขั้นต่ำที่ต้องมีอยู่ในบัญชี
3. หลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ (Force Closed Margin) หากเงินประกันลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันกลับไปอยู่ที่ระดับหลักประกันขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง

การคำนวณหลักประกัน

การคำนวณหลักประกันทางเดียว (Outright)
- การทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือขายเพียงอย่างเดียว เรียกว่า Outright เช่นลูกค้าทำการซื้อ (Long) S50M12 1 สัญญาที่ราคา 600 จุด ลูกค้าจะต้องวางหลักประกัน 66,500 บาท (หมายเหตุ: หลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขี้นลงตามประกาศของตลาด TFEX)

การคำนวณหลักประกันแบบส่วนต่าง (Spread)
- การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในรุ่นหนึ่ง พร้อมกับการขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันในอีกรุ่นหนึ่งในจำนวนเท่ากัน เรียกว่า Spread
- ปัจจุบันระดับหลักประกันส่วนต่าง(Spread) 1 คู่ จะเท่ากับ 25% ของหลักประกันทางเดียว(Outright) 1 สัญญา
- หลักประกันส่วนต่างจะนำมาใช้เมื่อลูกค้ามีฐานะในการลงทุนซื้อและขายในฟิวเจอร์สที่ส่งมอบต่างเดือนกัน เช่น ซื้อ S50H12 และขาย S50M12
- วิธีการคำนวณ จะหาจำนวนหลักประกันจากการเปิดฐานะของลูกค้าที่มีอยู่
ส่วนที่จับคู่กันได้ คิดเป็นหลักประกันส่วนต่าง (Spread)
ส่วนที่จับคู่ไม่ได้ คิดเป็นหลักประกันทางเดียว (Outright)

Margin Requirement และ ค่าคอมมิชชั่น :

ประเภทนักลงทุนบุคคลทั่วไป
คลิกที่นี่ news

ประเภทนักลงทุนสถาบัน
 คลิกที่นี่news

Inter-commodity Spread Credit
 คลิกที่นี่news

Corporate Action
คลิกที่นี่news

หมายเหตุ
1. Outright คือ การทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือขายเพียงอย่างเดียว
2. Spread คือ การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในรุ่นหนึ่ง พร้อมกับการขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันในอีกรุ่นหนึ่งในจำนวนเท่ากัน

TFEX Block Trade