หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  กองทุนรวม

SCBS Mutual Fund

เกี่ยวกับบริการ

บริการนายหน้าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการด้านการลงทุนที่ครบวงจรโดยตระหนักถึงวัตถุประสงค์การลงทุนที่หลากหลายของนักลงทุน การให้บริการในผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของบริษัทฯ จึงเป็นในลักษณะ Open Architecture เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนในกองทุน ที่คัดสรรมาแล้วจากหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้บริการเป็นนายหน้าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ 13 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะนำเสนอ Best Investment & Best Benefit ให้กับลูกค้าและนักลงทุน


บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ผู้ลงทุนสามารถขอรับการให้บริการกับทางบริษัทได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

 

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

  • กองทุนตราสารหนี้
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  • กองทุนตราสารทุน
  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  • กองทุนต่างประเทศ FIF
  • กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก


บลจ.ที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย


หมายเหตุ : บริการดังกล่าวสำหรับลูกค้าประเภทบัญชีวงเงิน (Cash Account) เท่านั้น

ข่าวสารและประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

วันที่ประกาศ ชื่อย่อ บลจ. หัวข้อเรื่อง รายละเอียด
17/05/2019 LHFUND ขอแจ้งปิดการรับคำสั่งซื้อ และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน LHJAP-E ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2562
16/05/2019 MFC นำส่งประกาศเรื่อ'การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 15 กองทุน
15/05/2019 MFC นำส่งประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCDF, SF7, SF8, M-S50, M-S50 LTF
15/05/2019 ASSETFUND นำส่งประกาศเรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 5 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)
15/05/2019 MFC นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ กองทุน M-INCOMEAI
14/05/2019 MFC นำส่งประกาศแจ้งยกเว้นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน M-S50 ระหว่างวันที่ 14 – 21 พ.ค. 2562
13/05/2019 ONEAM ประกาศค่าธรรมเนียม กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
13/05/2019 ONEAM ประกาศเปิดให้บริการกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
10/05/2019 SCBAM ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBPIND
09/05/2019 SCBAM ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBDV SCBSE
10/05/2019 KASSET ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ K-GINCOME-A(R)
10/05/2019 KASSET ประกาศวันหยุดกองทุนต่างประเทศเพิ่มเติม 19 กองทุน
09/05/2019 KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
09/05/2019 MFC นำส่งประกาศหยุดขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและปิดสมุดทะเบียนกองทุน SCDF , SF7 , SF8 , M-S50 , M-S50 LTF
09/05/2019 MFC นำส่งประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน HI-DIV
08/05/2019 TFUND ประกาศเรื่องการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (AR) ของกองทุน T-Mixed7030 ครั้งที่ 3
08/05/2019 TFUND ประกาศเรื่องปรับค่าธรรมเนียมการขาย จำนวน 9 กองทุน (T-DMixed, T-Mixed7030, T-STSD, T-SM Cap, T-DIV, T-DIV2, T-PropInfraFlex, T-Property และ T-GlobalBond)
07/05/2019 ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 3 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R
07/05/2019 MFC ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล HIDIV
26/04/2019 MFC ประกาศการจ่ายเงินปันผล M-PROP DIV SMART_ 3พค62
03/05/2019 KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
03/05/2019 KASSET ประกาศจ่ายเงินปันผล
07/02/2019 ONEAM ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/การสับเปลี่ยนเข้า และการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของ กองทุน ONEPROP-D
05/02/2019 KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
04/02/2019 LHFUND แจ้งวันหยุดทำการสำหรับรายการขาย รับซื้อคืน และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
01/02/2019 CPAM แจ้งการอัตราการจ่ายเงินปันผลกองทุน CIMB-PRINCIPAL EPIF
02/01/2019 KTAM KT-WEQ, KT-WEQ RMF แจ้งเปลี่ยนกองทุนหลัก

ประกาศอื่น ๆ

SCBAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

Phatra Asset Management Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด