หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  กองทุนรวม

SCBS Mutual Fund

เกี่ยวกับบริการ

บริการนายหน้าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการด้านการลงทุนที่ครบวงจรโดยตระหนักถึงวัตถุประสงค์การลงทุนที่หลากหลายของนักลงทุน การให้บริการในผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของบริษัทฯ จึงเป็นในลักษณะ Open Architecture เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนในกองทุน ที่คัดสรรมาแล้วจากหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้บริการเป็นนายหน้าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ 13 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะนำเสนอ Best Investment & Best Benefit ให้กับลูกค้าและนักลงทุน


บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ผู้ลงทุนสามารถขอรับการให้บริการกับทางบริษัทได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

 

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

  • กองทุนตราสารหนี้
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  • กองทุนตราสารทุน
  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  • กองทุนต่างประเทศ FIF
  • กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก


บลจ.ที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย


หมายเหตุ : บริการดังกล่าวสำหรับลูกค้าประเภทบัญชีวงเงิน (Cash Account) เท่านั้น

ข่าวสารและประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

Date Time Fund Code AMC Code Announce Date Headline Details
xx/xx/xxxx
xx xx xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx
xxxxxxx

ประกาศอื่น ๆ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด