ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญ

DW 23 SCBS


Derivative Warrants NO.23


ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant, DW)

เป็นตราสารสิทธิ(Options)ประเภทหนึ่งที่ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ออกจำหน่ายให้กับนักลงทุนโดยทั่วไป ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้สิทธิซื้อ (Call DW) ที่ให้สิทธินักลงทุนเลือก ซื้อหรือไม่ซื้อ ปัจจัยอ้างอิงในอนาคต

2.ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้สิทธิขาย (Put DW) ที่ให้สิทธินักลงทุนเลือก ขายหรือไม่ขาย ปัจจัยอ้างอิงในอนาคต

 

ทำไมต้อง DW 23 (ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ของ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ )

- เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีจากอัตราทดที่สูง

- โดดเด่นด้วย Price Guideline ทีประกาศประมาณการรับซื้อคืนราคา DW เทียบกับราคาหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และมีราคา ล่วงหน้าถึง 5 วันทำการ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ ผลตอบแทนและความเสี่ยงด้านราคาและระยะเวลาในการถือครองล่วงหน้าก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา

1.ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW จะใกล้เคียงกับ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์คูณอัตราทดรวมกับมูลค่าของเวลา(ค่าติดลบ)ในแต่ละวันดังนั้น นักลงทุนจะต้องพิจารณาว่าอัตราทดที่ได้จะคุ้มกับมูลค่าของเวลาที่เสียไปหรือไม่

2.ความเสี่ยงในกรณีที่ Market Maker ไม่ทำหน้าที่ ให้ราคาของ DW เปลี่ยนไปตามมูลค่าที่เหมาะสม(ตามอัตราทด) อย่างไรก็ตามทางตลาดหลักทรัพย์มีข้อกำหนดให้ ผู้ทำหน้าที่ Market Maker จะต้องดูแลสภาพคล่องไม่น้อยกว่า 80% ของช่วงเวลาการซื้อขาย

3.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ DW ลูกค้าอาจไม่สามารถซื้อขาย DW ได้ในจำนวนมาก เนื่องจากผู้ทำหน้าที่ Market Maker จะ ทำการเสนอซื้อ และเสนอขาย สอดคล้องกับ ปริมาณเสนอซื้อ และ เสนอขาย ของหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นหากหลักทรัพย์อ้างอิงมีสภาพคล่องที่ไม่สูงนักก็จะทำให้ DW มีสภาพคล่องที่ไม่สูงเช่นกัน

4.ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียมของ DW สำหรับบุคคลธรรมดา แม้การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการยกเว้นภาษีจากกำไรของส่วนต่างราคา (Capital Gain Tax) แต่การใช้สิทธิ(Exercise) ถือเป็นธุรกรรมนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ยกเว้นภาษี หากมีการใช้สิทธิแล้วมีเงินได้จะต้องนำไปเสียภาษีประจำปีตาม มาตรา 40(8) นอกจากนั้นนักลงทุนยังค่งมีภาระจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายและการใช้สิทธิ

 

ข้อควรระวัง 1-2-3

-ควรลงทุนใน DW ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 สตางค์(0.01 บาท) เนื่องจาก DW ที่มีการซื้อขายกันที 1 สตางค์อาจมีมูลค่าที่แท้จริงต่ำกว่านั้น แต่เนื่องจากราคาต่ำสุดในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ที่ 1 สตางค์จึงทำให้ไม่สามารถซื้อขายตามมูลค่าที่แท้จริงได้ ส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลงตามอัตราทดที่นำมาคำนวณ

-ควรลงทุนใน DW เมือ่วิเคราะห์ว่าราคาหลักทรัพย์จะเคลื่อนไหวในระยะเวลาอันใกล้ ควรลงทุนถือครองไม่เกิน 2 สัปดาห์ (เนื่องจากยิ่งถือนาน จะยิ่งขาดทุนจากมูลค่าของเวลาที่ลดลง)

-ควรลงทุนใน DW ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ (เนื่องจาก DW ที่ใกล้ครบกำหนดอายุจะมีมูลค่าของเวลาที่ลดลงสูงมาก)

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ SCBS Call Center

โทรศัพท์: 0 2949 1999

โทรสาร: 0 2949 1114

E-mail: scbs.customerservice@scb.co.th