ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญ

DW 23 SCBS

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)


ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นตราสารสิทธิ (Options) ประเภทหนึ่งที่มีอายุจำกัดและผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอ้างอิง โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS (โบรกเกอร์หมายเลข 23) เป็นผู้ออกจำหน่ายให้กับนักลงทุนทั่วไปผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Derivative Warrants มี 2 ประเภทคือ  สิทธิในการซื้อหุ้นอ้างอิง (Call DW) และสิทธิในการขายหุ้นอ้างอิง (Put DW)

DW23 ซื้อขายอย่างไร

นักลงทุนสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดย SCBS ได้ในช่วงเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกับหุ้นตัวหนึ่ง แต่ที่แตกต่างจากหุ้นคือ DW นั้นมีวันหมดอายุ ดังนั้น นักลงทุนควรจะซื้อขาย DW ก่อนที่จะใกล้วันหมดอายุ โดยหากนักลงทุนมองแนวโน้มราคาหุ้นอ้างอิงจะเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น นักลงทุนควรซื้อ Call DW แต่หากนักลงทุนมองแนวโน้มราคาหุ้นอ้างอิงจะลดลงในระยะสั้น นักลงทุนควรซื้อ Put DW ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดได้จัดทำ Price Guideline หรือตารางประมาณการรับซื้อคืนราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อเทียบกับราคาหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆให้แก่นักลงทุน เพื่อใช้ประกอบการคาดการณ์ผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำไมต้อง DW23

üสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีจากอัตราทดที่สูง (Leverage)

üสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในภาวะที่ราคาหุ้นอ้างอิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงในระยะสั้น

üSCBS เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ทำหน้าที่ดูแลราคา DW ให้เปลี่ยนแปลงไปตาม Price Guideline ซึ่งแสดงราคาล่วงหน้าถึง 5 วันทำการ

ความเสี่ยง: การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงด้านราคาตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเครื่องมือสร้างอัตราผลตอบแทนที่มีอัตราทด (Leverage) ซึ่งหมายถึงการได้รับผลกำไรและผลขาดทุนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นอ้างอิง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีอายุจำกัด (Limited Life) และมีมูลค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันหมดอายุ (Time Decay) นอกจากนี้ การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามผิดนัดธุรกรรม (Counterparty Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงต่อการถูกค้างชําระ (Default Risk) ของผู้ออก ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสภาวะตลาดโดยรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน หากนักลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของ SCBS

สอบถามข้อมูลได้ที่ SCBS Call Center
โทรศัพท์: 0 2949 1999
โทรสาร: 0 2949 1114
E-mail: scbs.customerservice@scb.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
ü หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SCBS  
ü Price Guideline