ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

หุ้น

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บัญชีเติมเงิน
(Prepaid/Cash Balance)
บัญชีวงเงิน
(Cash Account)
บัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance)
เหมาะกับใคร
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน เปิดบัญชีง่าย อนุมัติไว สามารถตรวจสอบกำไร/ขาดทุนได้ง่าย และประหยัดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการสภาพคล่องในการบริหารเงินวางหลักประกันก่อนเทรดเพียง 20% ของมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อและชำระเงินค่าหุ้นอีก 2 วันทำการถัดไป
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อหุ้นเพิ่มมากกว่าเงินสดที่ตัวเองมีอยู่ (Leverage) โดยวางเงินประกันหรือหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ทในครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ซึ่งหลักทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน และวงเงินอนุมัตินั้น จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
 • ส่งคำสั่งเองผ่านอินเตอร์เน็ต 0.157% ของมูลค่าซื้อขาย
 • ส่งคำสั่งผ่านผู้ดูแลบัญชี 0.257% ของมูลค่าซื้อขาย
การวางเงิน
ก่อนเทรด
 • โอนเงินหลักประกัน 100% สามารถเทรดได้ 100% หรือโอนเงินมาเท่าไร เทรดได้เท่านั้น
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
 • โอนเงินหลักประกัน 20% สามารถเทรดได้ 100% (**ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอัตราหลักประกันเป็น 20% จากเดิม 15% เริ่ม 2 พ.ค. 56)
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
 • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท /วัน (ไม่รวม VAT)
 • วางเงินประกันขั้นต่ำในครั้งแรก หรือใช้หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance ได้ ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น
 • ชำระค่าซื้อ: หักจากเงินที่อยู่ในบัญชีหุ้น
 • รับค่าขาย: เงินอยู่ในบัญชีหุ้น สามารถใช้เป็นอำนาจการซื้อหุ้นต่อได้ทันที
 • ชำระค่าซื้อ: หักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากซื้อหุ้น (T+2)
 • รับค่าขาย: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากขายหุ้น (T+2)
 • ชำระค่าซื้อ: หักจากเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้เพื่อจ่ายชำระค่าซื้อ ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าต้องเสียดอกเบี้ยสำหรับเงินส่วนที่กู้ยืม
 • รับค่าขาย : หักเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก่อน ส่วนที่เหลือบันทึกเพิ่มในส่วนของเงินที่ลูกค้าวางเป็นเงินประกันในบัญชี Credit Balance
ช่องทางวางหลักประกัน
เติมเงินผ่าน SCB Easy เมนู Easy Stock ได้แบบเรียลไทม์ไม่มีค่าธรรมเนียม
วางหลักประกันผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ไม่มีค่าธรรมเนียม
วางหลักประกันผ่านทุกช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ไม่มีค่าธรรมเนียม หรือดำเนินการฝากหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance ผ่าน A/O

เอกสารที่ใช้เปิดบัญชี

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์
• สำเนาหลักฐานการเงินตามประเภทบัญชี

บัญชีเติมเงิน
(Prepaid/Cash Balance)
บัญชีวงเงิน
(Cash Account)
บัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance)
กรณี Cash Balance (Prepaid) เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สำเนา Slip เงินเดือน แสดงรายได้ >= 30,000 บาท หรือ
 • สำเนา Bank Statement หรือกองทุน ล่าสุดและย้อนหลัง 3 เดือน >= 100,000 บาท หรือ
 • หลักฐานการ โอนเงิน (Bill Payment) ระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ 30,000 บาท
กรณี Cash (วงเงิน)
 • สำเนา Bank Statement หรือกองทุน ล่าสุดและย้อนหลัง 3 เดือน >= 300,000 บาท
กรณี Credit Balance (Margin)
 • สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • อากรแสตมป์เพื่อปิดสัญญาฯตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติในอัตราร้อยละ 0.05 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

*ลูกค้าสามารถขอสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายหน้าได้ คลิก 

- แจ้งข้อมูลช่องทางการทำรายการรับ-จ่ายเงินสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ คลิก

asd

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย