หน้าหลัก  >  ประกาศ งบการเงินบริษัท ปี 2562

ประกาศ งบการเงินบริษัท ปี 2562

24 เมษายน 2563


          บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

          แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมใหญ่ของบริษัท จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเสนออนุมัติงบการเงินสำหรับงวดประจำปีบัญชีได้ บริษัทฯ จึงขอนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ผ่านเวปไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานและประกอบการตัดสินใจใช้บริการ

          ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ กลต.นธ.(ว) 13/2563 เรื่อง การผ่อนผันการประกาศและนำส่งงบการเงินงวดประจำปีบัญชีในสถานการณ์ดังกล่าว


          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ