หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท  >  พัฒนาการครั้งสำคัญ

พัฒนาการครั้งสำคัญ

กรกฏาคม 2558
กรกฏาคม 2558
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธนาคาร โดยมอบหมายให้สายธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ของธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบธุรกิจ Investment Banking แทนบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้น การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการ จัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหลักทรัพย์อย่างเต็มที่
กันยายน 2552
กันยายน 2552
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธนาคาร โดยมอบหมายให้สายธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ของธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบธุรกิจ Investment Banking แทนบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้น การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการ จัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหลักทรัพย์อย่างเต็มที่
มิถุนายน 2550
มิถุนายน 2550
บริษัทได้ก่อตั้งหน่วยงานกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจเพื่อรับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) โดยจะทำงานร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กุมภาพันธ์ 2549
กุมภาพันธ์ 2549
บริษัทได้เริ่มจัดตั้งฝ่ายตัวแทนอนุพันธ์ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจ ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ (TFEX)
เมษายน 2548
เมษายน 2548
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอสซีบี ควอนท์ จำกัด (“SCBQ”) โดยถือหุ้น 100 % โดย SCBQ ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้บริการจัดการกองทุน ส่วนบุคคล ให้กับทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ และสามารถให้บริการ ทั้งลูกค้า ส่วนบุคคล บริษัท สถาบันการเงิน รวมถึงกองทุนต่างชาติ
มกราคม 2547
มกราคม 2547
บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000 ล้านบาทเพื่อสนองตอบ การทำธุรกิจ Investment Banking เต็มรูปแบบ และปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโต อย่างยั่งยืน
กันยายน 2546
กันยายน 2546
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ประกาศนโยบายทำธุรกิจการเงินครบวงจร หรือ Universal Banking โดยมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบธุรกิจ Investment Banking ทั้งหมด
ตุลาคม 2545
ตุลาคม 2545
บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยเริ่มเปิดสำนักงานสาขาแห่งแรก ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
สิงหาคม 2542
สิงหาคม 2542
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีมติเพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บริษัทดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,530 ล้านบาทและเรียกชำระเต็มจำนวนในเดือนกันยายนและรับ โอนธุรกิจหลักทรัพย์ บุคลากร และสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 23จากบริษัทหลักทรัพย์เอสซีบี บุคคลัภย์ จำกัด ตามนโยบายการปรับโครงสร้าง บริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน
ธันวาคม 2541
ธันวาคม 2541
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทยอยซื้อหุ้นของบริษัท จากบริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด ตั้งแต่ปลายปี 2538 และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99.99 เมื่อปลายปี 2541
กุมภาพันธ์ 2538
กุมภาพันธ์ 2538
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยธำรง จำกัด หลังจากที่มีการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันตามนโยบายของกระทรวง การคลัง ทั้งนี้บริษัทได้เพิ่มทุนเป็น 250 ล้านบาท และ 330 ล้านบาทภายในปีเดียว