หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท  >  คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ

นายกัมพล จันทวิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานค้าหลักทรัพย์

นายธนวัฒน์ พานิชเกษม
กรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารการลงทุนและค้าหลักทรัพย์

นายสุกิจ อุดมศิริกุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานวิจัย

นายศรชัย สุเนต์ตา
กรรมการผู้จัดการ
สายงาน Chief Investment Office

นางเบญจมาศ ดีวี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนองค์กร

นางอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ