หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท  >  คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ

นายกัมพล จันทวิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานค้าหลักทรัพย์

นายธนวัฒน์ พานิชเกษม
กรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารการลงทุนและค้าหลักทรัพย์

นายสุกิจ อุดมศิริกุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานวิจัย

นางเบญจมาศ ดีวี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนองค์กร

นางอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัท

  • •  นายวศิน ไสยวรรณ
  • •  นางสาววีณา เลิศนิมิตร
  • •  นายธนิก ธราวิศิษฏ์
  • •  นายศักดา ดำนาคแก้ว
  • •  นายกัมพล จันทวิบูลย์
  • •  นายชลิตติ เนื่องจำนงค์
  • •  นายประสงค์ วินัยแพทย์