หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท  >  คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ

ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกัมพล จันทวิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Non Brokerage Business

นายเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานวิจัย

นางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานค้าหลักทรัพย์

นายธนวัฒน์ พานิชเกษม
กรรมการผู้จัดการ
สายงานตราสารอนุพันธ์

นางเบญจมาศ ดีวี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนองค์กร

นางอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ

นายวีรยุทธ นรเศรษฐสถาพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริษัท

  • •  ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่
  • •  นายวศิน ไสยวรรณ
  • •  นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
  • •  นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
  • •  นายชลิตติ เนื่องจำนงค์
  • •  นายกัมพล จันทวิบูลย์
  • •  นางภิมลภา สันติโชค
  • •  นางพิกุล ศรีมหันต์