หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท  >  คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ

นายกัมพล จันทวิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานวิจัย

นางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานค้าหลักทรัพย์

นายธนวัฒน์ พานิชเกษม
กรรมการผู้จัดการ
สายงาน Proprietary Trading

นางเบญจมาศ ดีวี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนองค์กร

นางอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ

นายวีรยุทธ นรเศรษฐสถาพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริษัท

  • •  นายวศิน ไสยวรรณ
  • •  นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
  • •  นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
  • •  นายชลิตติ เนื่องจำนงค์
  • •  นายกัมพล จันทวิบูลย์
  • •  นางภิมลภา สันติโชค
  • •  นางพิกุล ศรีมหันต์