หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท  >  คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล
กรรมการผู้จัดการ
Chief Equity Business Officer

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม
กรรมการผู้จัดการ
Chief Digital Business Group Officer

นายพุฒิกานต์ เอารัตน์
กรรมการผู้จัดการ
Chief Digital Assets Officer

นายกันติ์ สมบัติวิไลเลิศ
รองกรรมการผู้จัดการ
Chief Digital Securities Officer

นายธนวัฒน์ พานิชเกษม
กรรมการผู้จัดการ
Chief Proprietary Trading Officer

นายสุกิจ อุดมศิริกุล
กรรมการผู้จัดการ
Chief Research Officer

นางสาวเอกาญ ปัญญาคำเลิศ
รองกรรมการผู้จัดการ
Chief Investment Product and Operations

นายเดชพล แหลมวิไล
รองกรรมการผู้จัดการ
Chief Strategy Officer

นางสาวปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ
Chief Financial Officer

นาย ไพศาล เกียรติธนานันท์
กรรมการผู้จัดการ
Chief Technology Officer

นางสาวศศวรรณ พิพัฒน์ธนนันท์
รองกรรมการผู้จัดการ
Chief Transformation and Corporate Affair Officer