หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท  >  คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดการ

นายกัมพล จันทวิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานวิจัย

นางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล
กรรมการผู้จัดการ
สายงานค้าหลักทรัพย์

นายธนวัฒน์ พานิชเกษม
กรรมการผู้จัดการ
สายงาน Proprietary Trading

นางเบญจมาศ ดีวี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนองค์กร

นางอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัท

  • •  นายวศิน ไสยวรรณ
  • •  นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
  • •  นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
  • •  นายชลิตติ เนื่องจำนงค์
  • •  นายกัมพล จันทวิบูลย์
  • •  นางภิมลภา สันติโชค
  • •  นางพิกุล ศรีมหันต์