หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการลูกค้าทั้งประเภทสถาบันและลูกค้ารายย่อย โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันทางการเงินรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีรากฐานมั่นคง เป็นผู้ถือหุ้น 100%

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถระดับมืออาชีพ ประกอบกับ SCBS เป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีนโยบายในการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร (Premier Universal Bank) มีเครือข่ายสาขามากที่สุดกว่า 1,200 แห่ง*

ความสำเร็จที่ผ่านมา..ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความทุ่มเทของบริษัทฯ ในการสร้างสรรผลงานที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมกับความไว้วางจากนักลงทุน และในก้าวต่อไป.. บริษัทฯยังคงเจตนารมณ์เดิมที่จะเป็นช่องทางในการให้บริการด้านการลงทุนและการระดมทุนที่นักลงทุน และผู้ต้องการระดมทุนเลือกสรรให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโอกาสสู่ความสำเร็จ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดพัฒนาการของตลาดทุนไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

*ข้อมูล ณ สิงหาคม 2556


วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร


วิสัยทัศน์

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่มุ่งสู่การเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ด้านการลงทุนที่น่าชื่นชมที่สุด” โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, พัฒนาบุคลากร และสร้างรายได้ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
  • มุ่งสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
  • มุ่งสร้างความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อการเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุน
  • มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพและอยู่ในระดับมาตรฐานสากล
  • มุ่งยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งครอบคลุมการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานอย่างสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส

ค่านิยมองค์กร

I: Highly Innovative - นวัตกรรม นำหน้า

เราเปิดรับนวัตกรรมเพื่อก้าวนำในวงการ

S: Social Responsibility - สร้างคุณค่า สู่สังคม

เราร่วมสร้างคุณภาพที่ดี ให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

C: Customer Focus - ลูกค้า ต้องมาก่อน

เรามุ่งสร้างสรรค์บริการเหนือความคาดหมายของลูกค้า

B: Building our People - สร้างองค์กร คือสร้างคน

เราเห็นคุณค่าและใส่ใจดูแลพนักงานผู้สร้างอนาคตของเรา

S: Strong and Sustainable Franchise Reputation : สร้างชื่อเสียงที่แข่งแกร่ง และยั่งยืน

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล เพื่อชื่อเสียงที่แข่งแกร่ง และยั่งยืน