หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

นับตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 SCBS มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวสู่การเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ด้านการลงทุนที่น่าชื่นชมที่สุด”

ประสบการณ์อันยาวนานประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมงานนักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุน ทำให้ SCBS ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อยเป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งในฐานะช่องทางการลงทุนและการระดมทุน และตัวกลางในการเชื่อมโอกาสของนักลงทุนสู่ความสำเร็จ

ในวันนี้ SCBS ก้าวไปอีกขั้น มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการไปอีกระดับ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนในยุคดิจิทัล และทำให้เรื่องการเงินและการลงทุนเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน ด้วยการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์และการแนะนำการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว นำเสนอข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ทันสมัย พร้อมให้นักลงทุนใช้ตัดสินใจในทุกสถานการณ์

SCBS อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมั่งคั่งอย่างมั่นคง และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร


วิสัยทัศน์

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่มุ่งสู่การเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ด้านการลงทุนที่น่าชื่นชมที่สุด” โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, พัฒนาบุคลากร และสร้างรายได้ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
  • มุ่งสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
  • มุ่งสร้างความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อการเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุน
  • มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพและอยู่ในระดับมาตรฐานสากล
  • มุ่งยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งครอบคลุมการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานอย่างสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส

ค่านิยมองค์กร

I: Highly Innovative - นวัตกรรม นำหน้า

เราเปิดรับนวัตกรรมเพื่อก้าวนำในวงการ

S: Social Responsibility - สร้างคุณค่า สู่สังคม

เราร่วมสร้างคุณภาพที่ดี ให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

C: Customer Focus - ลูกค้า ต้องมาก่อน

เรามุ่งสร้างสรรค์บริการเหนือความคาดหมายของลูกค้า

B: Building our People - สร้างองค์กร คือสร้างคน

เราเห็นคุณค่าและใส่ใจดูแลพนักงานผู้สร้างอนาคตของเรา

S: Strong and Sustainable Franchise Reputation : สร้างชื่อเสียงที่แข่งแกร่ง และยั่งยืน

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล เพื่อชื่อเสียงที่แข่งแกร่ง และยั่งยืน