ขั้นตอนการสมัคร
  1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากแถบเมนู Apply Now กรอก สแกน แล้วส่งมาที่อีเมล scbsiwp@scb.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564

  2. ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.scbs.com/iwp ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

  3. หากได้รับคัดเลือก
    - ชำระค่าใช้จ่ายหลักสูตร 239,000 บาท* ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 049-3-11404-4 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล scbsiwp@scb.co.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
    - เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับการแข่งขัน SCBS World Wide Wealth War และโอนหลักประกันเงินสดจำนวน 2,000,000 บาท (จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป) 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SCBS Call Center 02 949 1999
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าใช้จ่ายหลักสูตร 239,000 บาท (รวม Vat 7% และค่าใช้จ่ายการเดินทาง) ในทุกกรณี