รายละเอียดหลักสูตร

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ได้ริเริ่มหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program หรือ หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS ขึ้น เพื่อใช้ประสบการณ์อันยาวนานประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมงานนักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท ในการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทย สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนนักลงทุนรุ่นใหม่

ในปีนี้ หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program กลับมาเป็นปีที่ 7 ด้วยแนวความคิด World Wide Wealth หรือความมั่งคั่งที่เกิดจากการลงทุนทั่วโลก กลั่นกรองและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ SCBS ได้เป็นหลักสูตร 3E สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

1. Explore หรือ เรียนรู้ศาสตร์การลงทุนอย่างลึกซึ้ง ด้วยทฤษฎีและการลงทุนจริงในสนามจริง

2. Expand หรือ สัมผัสประสบการณ์จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มากความสามารถ ไทยและต่างประเทศ

3. Engender หรือ สร้างคุณค่าและโอกาสที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืน ในฐานะนักลงทุนและพลเมืองของโลก

SCBS อยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมั่งคั่งอย่างมั่นคง และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์หลักสูตร
 1. ยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทย
  ผ่านการอบรมทฤษฎีการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแก่นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนจริง

 2. สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน
  ด้วยการเปิดวิสัยทัศน์การลงทุนจากนักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จ และการรับฟังยุทธศาสตร์ธุรกิจระดับโลก การบริหาร และการลงทุนในธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล จากเจ้าของและผู้บริหารธุรกิจ

 3. ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
  การแข่งขันการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก (World Wide Wealth War) ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงมือทำจริง และการรับฟังคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้แนะนำการลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

 4. สร้างชุมชนนักลงทุนรุ่นใหม่
  ผ่านการสร้างมิตรภาพ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองด้านการลงทุน ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีความสนใจด้านการลงทุนเหมือนกัน

โครงสร้างหลักสูตร

3E สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

 1. Explore เรียนรู้ศาสตร์การลงทุนอย่างลึกซึ้ง ด้วยทฤษฎีและการลงทุนจริงในสนามจริง
  - เข้าร่วมหลักสูตรทฤษฎีการลงทุน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแก่น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
  - ลงทุนจริงในการแข่งขันการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก (World Wide Wealth War) พร้อมรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้แนะนำการลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์


 2. Expand สัมผัสประสบการณ์ จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มากความสามารถ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  - รับฟังและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การลงทุนจากนักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จ
  - เรียนรู้มุมมองการลงทุนจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศ


 3. Engender สร้างคุณค่าและโอกาสที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืน ในฐานะนักลงทุนและพลเมืองของโลก
  - สร้างมิตรภาพ และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุน ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
  - เปิดยุทธศาสตร์ธุรกิจระดับโลก การบริหาร และการลงทุนในธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล จากเจ้าของและผู้บริหารธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program จากบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด


ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วม 60 คน
รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม 19 มีนาคม 2564
ชำระค่าใช้จ่ายหลักสูตร 19 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร 239,000 บาท (รวม VAT 7% และค่าใช้จ่ายการเดินทาง)
การแข่งขัน SCBS World Wide Wealth War เงินลงทุนขั้นต่ำ 2,000,000 บาท
เข้าร่วมอบรม

24 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

ทุกวันพฤหัสบดี 18.00 - 21.00 น.

และทุกวันเสาร์ 15.00 - 18.00 น.

สถานที่อบรม FYI Center

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. มีอายุระหว่าง 25-45 ปี
 2. มีความสนใจและต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนในตลาดทุน และการลงทุนทางเลือก
 3. สามารถเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครั้งที่อบรม