Home  >  GO WITH ROBO

Point to Invest


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์เฉพาะบุคคลธรรมดาที่ทำรายการตั้งลงทุนกองทุนรวมแบบรายเดือนตามรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทฯกำหนด หรือบริการ ROBO ADVISOR บนแอปพลิเคชัน EASY INVEST นับตั้งแต่มีการหักเงินครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และมีคำสั่งซื้อที่สำเร็จอย่างต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งเป็นจำนวนเท่ากันระยะเวลา 12 เดือน
 2. ยอดการลงทุนรายเดือน จำนวนทุกๆ 2,000 บาทขึ้นไป Top-up Bonus 0.5% (120 บาท) โดยจำกัดมูลค่าที่ผู้ลงทุนจะได้รับสูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท เป็นโค้ดส่วนลดสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST เท่านั้น
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับ Top-up Bonus ต้องมีการตั้งคำสั่งตามแผนการลงทุนและดำเนินการลงทุนสำเร็จ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ
 4. สำหรับการลงทุนผ่านบริการ ROBO ADVISOR จะนับรวมถึงเงินลงทุนครั้งแรกเป็นการทยอยลงทุนเดือนที่หนึ่ง ด้วย โดยบริษัทจะคิดคำนวณมูลค่าเงินโบนัสให้ตามยอดเงินลงทุนรายเดือน หรืออย่างหนึ่งอย่างใดที่ต่ำกว่า ตัวอย่างดังกรณีต่อไปนี้
  4.1 หากลงทุนผ่านบริการ ROBO ADVISOR โดยมีการลงทุนครั้งแรก 10,000 บาท และมีการลงทุนรายเดือนจำนวน 6,000 บาทต่อเดือนเป็น ระยะเวลา 11 เดือน บริษัทจะคิดคำนวณยอดเงินเข้าเงื่อนไขรับสิทธิ์ เท่ากับ 6,000 บาทจำนวน 12 เดือน
  4.2 หากลงทุนผ่านบริการ ROBO ADVISOR โดยมีการลงทุนครั้งแรก 6,000 บาท และมีการลงทุนรายเดือนจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 11 เดือน บริษัทจะคิดคำนวณยอดเงินเข้าเงื่อนไขรับสิทธิ์ เท่ากับ 6,000 บาทจำนวน 12 เดือน
 5. สำหรับกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีจะไม่เข้าร่วมโครงการนี้
 6. สำหรับผู้ที่มีการลงทุนรายเดือนอยู่แล้ว ต้องมีการเพิ่มการลงทุนรายเดือน โดยจะคำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมาตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด และจะนับเงินลงทุนรายเดือนใหม่ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หักด้วยเงินลงทุนรายเดือนที่มีอยู่แล้ว ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
 7. ยอดหน่วยลงทุนจากการตั้งลงทุนรายเดือนต้องเพิ่มขึ้นทุกเดือนจึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ หากมีการทำให้ยอดหน่วยลงทุนลดลง เช่น การขายออก การโอนหน่วยลงทุนออก จะทำให้ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข แต่จะไม่รวมถึงยอดของหน่วยลงทุนที่มีการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรายครั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งการลงทุนรายเดือน
 8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของบริการ ROBO ADVISOR ไม่ทำให้เสียสิทธิของเงื่อนไขนี้
 9. ผู้ลงทุนต้องทำรายการลงทุนรายเดือนบนแอปพลิเคชัน EASY INVEST ด้วยตนเองเท่านั้น และไม่สามารถทำรายการผ่านช่องทางอื่นได้
 10. หลังจากโครงการสิ้นสุดลง ภายใน 60 วัน ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด จะได้รับโค้ดส่วนลดสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่แจกโค้ดส่วนลด ในกรณีกองทุนรวมมีรายการส่งเสริมการขายจาก บลจ. โดยตรง และทำให้มูลค่าของรางวัลเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน กลต.กำหนด
 12. ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน จากเงินลงทุนเดียวกัน
 13. ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ผลการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์อันเด็ดขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล scbsonline@scb.co.th หรือเฟซบุ๊ค SCB securities

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน