Home  >  GO NOW

Point to Invest


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีลงทุนกับบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) และเริ่มลงทุนครั้งแรกในผลิตภัณฑ์หุ้นไทย หรือตราสารอนุพันธ์ หรือกองทุนรวม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนรวม TMBCOF มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 200 บาท
 2. โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่จัดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการ SET Investnow จำนวนของรางวัลเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุน และจนกว่าของรางวัลจะหมด
 3. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีลงทุนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST เท่านั้น
 4. สำหรับการลงทุนครั้งแรกในผลิตภัณฑ์หุ้นไทยหรือตราสารอนุพันธ์ ไม่มียอดขั้นต่ำ จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนรวม TMBCOF มูลค่า 200 บาท
 5. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวม ต้องมียอดลงทุนสะสมตลอดโครงการตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนรวม TMBCOF มูลค่า 100 บาท และสำหรับยอดลงทุนสะสม 100,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนรวม TMBCOF มูลค่า 200 บาท
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 7. ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์รับหน่วยลงทุนกองทุนรวม ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 8. สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเปิดบัญชีใหม่ในโครงการอื่นได้
 9. ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
 10. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข ภายใน 60 วันทำการ หลังโครงการสิ้นสุดลง
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ผลการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์อันเด็ดขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล scbsonline@scb.co.th หรือเฟซบุ๊ก SCB securities

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน